ຜົນການປະເມີນການຮຽນ - ການສອນພາກຮຽນ 2 ສົກຮຽນ 2018-2019

ສາຍຮຽນ
ດາວໂຫຼດ
1
ສາຍຄູຄະນິດສາດລະບົບ 12+4
2 ສາຍຄູ ໄອຊີທີ
3 ສາຍຄູ ເຄມີສາດ
4 ສາຍ ຄູຟີຊິກສາດ
5 ສາຍຄູຄະນິດສາດລະບົບ 11+3+2
6 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+3+2
7 ສາຍຄູປະຖົມ 11+3+2

ຜົນການປະເມີນການຮຽນ - ການສອນພາກຮຽນ 2 ສົກຮຽນ 2018-2019

  ສາຍຮຽນ
ດາວໂຫຼດ
8
ສາຍຄູປະຖົມ 12+4
9
ສາຍຄູປະຖົມ 12+2
10
ສາຍຄູອະນຸບານ 12+2
11 ສາຍຄູອະນຸບານ 12+2
12 ສາຍຄູອະນຸບານ 11+1+2
13 ສາຍຄູອະນຸບານ 11+3+2