ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາຕັ້ງຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ, ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຄູໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ.ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1968 ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີ່ລະອິດລະອ້ຽວເປັນ ເວລາເກືອບ 10 ປີ.ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຢູ່ 4 ໄລຍະດັ່ງນິ້: 1. ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 1968 -1969.ເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນຫຼັງທຳອິດຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂສ້ວຽງ( ປັດຈຸບັນແມ່ນບ້ານວຽງເໜືອ ) ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ຜູ້ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ຫຸມພັນ ແລະ ທ່ານ ຄຳສົນສີປະເສີດ.ການຮັບນັກຮຽນແມ່ນໄດ້ລະດົມຊາວໝຸ່ມບັນດາເຜົ່າເຂົ້າມາຮຽນເປັນຊຸດໂດຍແມ່ນລູກຫຼານປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານເຊັ່ນ: ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ຮູ້ໜັງສືຈັກໂຕ,ຈຳນວນໜຶ່ງພໍຮູ້ອ່ານອອກຂຽນໄດ້,ການຮຽນແມ່ນໃຊ້ເວລາ 3 ປີ .ຫຼັກສູດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ດ້ານການເມືອງ,ແນວຄິດ,ຄວາມຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈຮັບໃຊ້ຊາດ,ຮັບໃຊ້ ປະຊາຊົນ, ຄຽດແຄ້ນສັດຕູ, ດ້ານຄວາຮູ້, ດ້ານວິຊາຄູແລະ ວິຊາການທະຫານເຂົ້າຕື່ມ.

ຫຼັກສູດທັງໝົດແມ່ນຂອງສູນກາງແນວລາວຮັກ ຊາດ, ຕໍ່ມາແມ່ນ ທ່ານ ສິງຄຳ ພັນທະວົງ ເປັນຜູ່ອຳນວຍການໄລຍະນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບເອົານັກຮຽນ ປ2 ປ3 ແລະ ປ4 ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈ ຢາກເປັນຄູມາຮຽນໃນສົກຮຽນ 1975-1976.ໃນເວລານັ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມີສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນ 2 ແຫ່ງຄື: ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ມາຮອດສົກຮຽນ1978-1979 ໂຮງຮຽນ ສ້າງຄູຫ້ວຍຊາຍ ຊຸດທີ 6 ໄດ້ຍຸບແລ້ວມາເຂົ້າກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາ 2.ສົກຮຽນ 19811982ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໂດຍຮັບເອົານັກຮຽນຈົບປະຖົມ, ຄູເກົ່າມາຮຽນ.ເປັນສ້າງຄູຊັ້ນກາງຊຸດທຳອິດແມ່ນໄດ້ຮັບເອົານັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນມາຮຽນ, ມີນັກຮຽນລວມທັງໝົດ 32 ຄົນ, ສາຍ ສັງຄົມ 14 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ສາຍທຳມະຊາດລວມ 18 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ສົກຮຽນ1982-1983ໄດ້ສ້າງຄູອະນຸບານລະບົບ 2 ປີຕື່ມອີກ.ເວລານັ້ນຜູ່ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ບົວເຄນ. ສົກຮຽນ 1984-1985ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ສ້າງເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ9 ຜູ່ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ພູໄຊຄຳຄຸນສີລິເຮຶອງໄດ້ຮັບນັກສຶກສາທີ່ມາ ຈາກ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.ເວລານັ້ນໂຮງຮຽນສ້າງຄູທົ່ວປະເທດມີ 13 ແຫ່ງ.

ສົກຮຽນ 1993-1994 ໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ9 ໄດ້ຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ຄ້າຍເກົ່າຂອງກອງພົນທີ 3 .ອີງຕາມແຜນຍຸດ ທະສາດການສ້າງຄູຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ກໍຄືກົມສ້າງຄູໄດ້ປະຕິຮູບສ້າງຄູຄື ໄດ້ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງຄູທົ່ວປະເທດ 13 ແຫ່ງມາເປັນ 8ແຫ່ງ.ສະເພາະພາກເໜືອໄດ້ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ 1 ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງ ຄູເລກ13 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມາໂຮມ ເຂົ້າກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ 9 ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແລ້ວປ່ຽນຊື່ ເປັນ" ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາ " ນັບແຕ່ນັ້ນມາໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ມີການປັບປຸງໄປແຕ່ລະໄລຍະມີພາລະບົດບາດ ຕົ້ນຕໍ່ຄືການກໍສ້າງຄູລະບົບຊັ້ນກາງໃຫ້ແກ່ແຂວງພາກເໜືອຄື: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຄູປະຖົມໃຫ້ 4 ແຂວງໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນສັງຄົມນັ້ນໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ສ້າງຄູຊັ້ນສູງນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2005-2006 ເປັນຕົ້ນມາ. 4. ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຍົກຖານະເປັນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາສົກຮຽນ 2009-2010 ວັນທີ 2/06/2010 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ມີເນື້ອທີທັງໝົດ 11 ເຮັກຕາ. ວິທະຍາໄລຄູຫລວງນ້ຳທາໃນປັດຈຸບັນ: ຈຸດມຸ້ງໝາຍການສ້າງຄູສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນຄູມີແນວຄິດຫຼັກໝັ້ນການເມືອງດີ, ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ, ຮູ້ເສຍສະຫຼະ, ນັບຖືລະບຽບວິໄນ ແລະ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.ຮູ້ຈັກແລະອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາກາ,ມີຄວາມສາມາດສິດສອນຊັ້ນອະນຸບານ,ຊັ້ນປະຖົມ(ຄູປະຖົມ) ແລະຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ (ຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ) ໃຫ້ໄດ້ທຸກວິຊາທີ່ມີຢູ່ໃນຫລັກສູດ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຊົນເຜົ່າຮູ້ຈັກຮັກອາຊີບແພງເດັກເພື່ອຕອບສະໜອງຄູເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ພຽງພໍ, ມີຈັນຍາບັນທີ່ດີ ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມທົ່ວໄປ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນຄູມີຄວາມສຳນຶກຮູ້ຈັກສະພາບແວດລ້ອມ, ຮູ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ທີ່ຕົນອາໄສ. ປັບປຸງສະຖານະພາບການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນສະຖາບັນ, ສົມທົບກັບສຶກສາແຂວງເພື່ອບຳລຸງຄູປະຖົມ, ຄູປະຈຳການເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃໜ່ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເຊັ່ນ: ວິທີສອນເທັກໂນໂລຊີ, ຄອມພີວເຕີແລະ ວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆອິກດ້ວຍ. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບສັງຄົມ ແລະ ເປັນການຍົກຖານະບົດບາດໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນນິ້ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວປະຕິບັດຂໍ້ແຂງຂັນ 4 ສ ຄື: ສ ສະອາດ, ສ ສະຫງົບ, ສ ສີຂຽວ, ສ ສາມັກຄີ

ຜູ້ອຳນວຍການແຕ່ອາດິດເຖີງປັດຈຸບັນ

ວິໄສທັດ

ສະຖາບັນການສືກສາຄູ ຄຸນນະພາບສຸງ ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ ກ້າວສູ່ການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພາກພື້ນ

ພະລະບົດບາດ

• ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຄູໂດຍມີເຂດບໍລິການ 3ແຂວງພາກເໜືອສຸດຂອງປະເທດຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເອງ • ເຊິງໃນແຂວງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ມັນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າໃນປະຈຸບັນ ວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງນັກສຶກສາຄູທີ່ປະກອບດ້ວຍ 27 ຊົນເຜົ່າດ້ວຍກັນ. • ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາກໍ່ຄືວຄ ຫຼວງນໍ້່າທາຍັງເປັນຈຸດຍຸດທະສາດອັນສຳຄັນຂອງແຂວງພາກເໜືອໃນການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ ທັງພາຍໃນ(ວຄ ດ້ວຍກັນ) ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດຈີນ, ມຽນມ້າ ແລະ ປະເທດໄທ.

ແຜນຍຸດທະສາດ

ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 2 ປີ (2019-2020)ເພື່ອສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ
- ອີງຕາມ: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຄະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020).
- ອີງຕາມ: ມະຕິກອງປະຊຸມສໍາມະນາເພື່ອການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາສູນກາງແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ຄັ້ງວັນທີ 23/09/2016
- ອີງຕາມ: ຜົນການຄົ້າຄວ້າຂອງຄະນະກໍາມະການດໍາເນີນງານສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຂອງວິທະຍາຄູຫຼວງນໍ້າທາ.
I. ຈຸດປະສົງ:
ເພື່ອຍົກລະດັບວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາຂຶ້ນເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ
II. ການວິເຄາະສະພາບລວມຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາຕາມຮູບແບບຂອງ (SWOT analysis)
2.1. ຈຸດແຂງ: strengths
- ມີຄວາມພ້ອມພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ ສາມາດຮອງຮັບຂຶ້ນເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ
- ມີບຸກຄະລາກອນ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບເງື່ອນໄຂການສ້າງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ
2.2. ຈຸດອ່ອນ: weaknesses - ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຄວາມຮອບຮູ້, ການສື່ສານ, ເຕັກນິກ, ວິທີສອນຂອງຄູຈຳນວນຍັງຈໍາກັດ
2.3. ໂອກາດ: opportunities
- ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ
- ມີເຄືອຄ່າຍ, ມີແນວຮ່ວມກັບບັນດາສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
- ມີລະບົບຫຼັກການບໍລິຫານການຈັດການ ທີ່ສອດຄ່ອງ
2.4. ສິ່ງທ້າທາຍ: threats
- ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນຄູໃຫ້ສູງຂຶ້ນຍັງພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກ.
- ຄວາມຮູ້ດ້ານດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ດ້ານ ICT ຂອງຄູອາຈານຍັງຈຳກັດ
III. ວິໄສທັດ (Vision)
ສະຖາບັນການສຶກສາຄູທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນສາຍຄູປະຖົມ ແລະ ຄະນິດສາດເປັນເລີດ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພຶ້ນ
IV. ພາລະກິດ (Mission)
1. ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
2. ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ
3. ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ 1. 6. 3
4. ສ້າງສາຍຄູຄະນິດສາດ ແລະ ສາຍຄູປະຖົມສູ່ຄວາມເປັນເລີດ
5. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຄ່ງປະເທດ ແລະ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນ
6. ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຮັດການວິໄຈ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການວິໄຈອອກສູ່ສັງຄົມ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປ ເອກະສານປະກອບການສອນ ໃນທຸກສາຍຮຽນ
7. ສົ່ງເສີມການຈັດກີດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ບັນລຸຕາມ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ, 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
8. ສ້າງເຄືອຄ່າຍ, ສ້າງແນວຮ່ວມກັບບັນດາສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
IV. ເປົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກໍາ
1. ເປົ້າໝາຍ (GOAL)
ປີ 2020 ຈະຍົກລະດັບວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາສູ່ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ
2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ຈຸດປະສົງທີ 01: ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ກິດຈະກໍາ 01: ຊັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນເຂົ້າຕ່ຳແໜ່ງບໍລິຫານໃຫ້ເໝາະສົມ
ກິດຈະກໍາ 02: ຈັດການແນະນຳຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກວິຊາການ
ກິດຈະກໍາ 03: ມີການຕິດຕາມກວດກາ ການເຮັດວຽກສະໝ່ຳສະເໝີ
ກິດຈະກໍາ 04: ມີການວັດຜົນ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກງານຂອງພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ
ກິດຈະກໍາ 05: ສຳຫຼວດອາຄານຮຽນ, ຫໍພັກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ແລ້ວຂື້ນແຜນສ້ອມແປງໃຫ້ທັນເວລາ
ກິດຈະກໍາ 06: ປັບປຸງເສັ້ນທາໄປຫາໂຮງຮຽນສາທິດ
ກິດຈະກໍາ 07: ຕໍ່ປັກສຽບໄຟຟ້າໃສ່ຫໍພັກນັກສຶກສາ(ຖ້ໄຟເກີນໃຫ້ນັກສຶກສາຈ່າຍເອງ)
ກິດຈະກໍາ 08: ເພີ້ມປະຕູນຳປະປາເພີ້ມ
ກິດຈະກໍາ 09: ກວດເອກະສານການເງີນ ແລະ ອານຸມັດເງີນຮ່ວງຕ່າງໆໃຫ້ທັນເວລາ
ກິດຈະກໍາ 010: ສະໜອງອຸປະກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ
ກິດຈະກໍາ 011: ຈ້າງແມ່ບ້ານຮັບິດຊອບວຽກງານອະນາໄມຕຶກຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງທີ 02: ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ
ກິດຈະກໍາ 01: ເນັ້ນການສອນແບບ Lesson Study ແລະ ອອກແບບບົດສອນ UBD
ກິດຈະກໍາ 02: ເນັ້ນການສອນແບບການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ
ກິດຈະກໍາ 03: ເນັ້ນການສອນແບບຜູ້ຮຽນເປັນຫຼັກ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ
ກິດຈະກໍາ 04: ເນັ້ນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊິວິດ
ກິດຈະກໍາ 05: ເນັ້ນການນໍາໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ
ກິດຈະກໍາ 06: ອົບຮົມຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນໃຫ້ເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອພັດທະນາກາຮຽນ-ການສອນ
ກິດຈະກໍາ 07: ບຳລຸງວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ຜູ້ສອນ
ກິດຈະກໍາ 08: ອົບຮົມການຜະລິດ, ນຳໃຊ້ສື່ການສອນດ້ວຍຄອມພີວເຕີ ແລະ ເທັກນິກການສອນແບບໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນ
ກິດຈະກໍາ 09: ຕອບສະໜອງຫ້ອງທົດລອງສອນໃຫ້ແຕ່ລະສາຍຢ່າງພຽງພໍ
ກິດຈະກໍາ 010: ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງຕ່າງໆ, ຫ້ອງຟັງສຽງ ແລະ ສວນຊີວະພາບ
ກິດຈະກໍາ 011: ດັດປັບຫຼັກສູດໃຫ້ກາຍເປັນຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ
ກິດຈະກໍາ 012: ສອນທິດສະດີໜ້ອຍລົງ, ໃຫ້ເນັ້ນຂະບວນການຮຽນຮູ້
ກິດຈະກໍາ 013: ປ່ຽນຈາກຜູ້ສອນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ອໍານວຍ ໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້
ກິດຈະກໍາ 014: ການວັດຜົນຄວບຄູ່ກັບຂະການບວນຮຽນຮູ້
ຈຸດປະສົງທີ 03: ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ 1. 6. 3
ກິດຈະກໍາ 01: ພົວພັນກັບກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຂໍທຶນໃຫ້ຄູສອນຍົກລະດັບ
ກິດຈະກໍາ 02: ພົວພັນກັບບັນດາສະຖາບັນພາຍໃນ ເພື່ອຂໍທຶນໃຫ້ຄູສອນຍົກລະດັບ
ກິດຈະກໍາ 03: ພົວພັນກັບບັນດາມະຫາໄລຕ່າງປະເທດທີ່ໃກ້ຄ່ຽງ ເພື່ອຂໍທຶນໃຫ້ຄູສອນຍົກລະດັບ
ກິດຈະກໍາ 04: ສຸກຍູ້ໃຫ້ຄູອາຈານພະນັກງານສະໝັກທືນການຮຽນ ແລະ ເຝີກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບໄລຍະສັ້ນຍາວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຈຸດປະສົງທີ 04: ເພື່ອຍົກລະດັບສາຍຄູຄະນິດສາດ ແລະ ສາຍຄູປະຖົມສູ່ຄວາມເປັນເລີດ
ກິດຈະກໍາ 01: ບຳລຸງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາຫຼັກໃຫ້ນັກສຶກສາສາຍຄູຄະນິດສາດ ແລະ ສາຍຄູປະຖົມ
ກິດຈະກໍາ 02: ຈັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນການສອນດີສອນເກັ່ງພາຍໃນສາຍ
ກິດຈະກໍາ 03: ເຝີກຫຼາກຫຼາຍທັກສະການສອນເພື່ອໃຫ້ຄູຜູ້ໜຶ່ງສາມາດສອນໄດ້ຫຼາຍວິຊາ
ກິດຈະກໍາ 04: ມີການທົດສອບຄວາມຮູ້ດ້ານ ໄອທີ ແລະ ພາສາອັງກິດພາຍໃນສາຍ
ກິດຈະກໍາ 05: ນຳພານັກຮຽນນັກສຶກສາຄູລົງແຫຼກປ່ຽນບົດຮຽນນຳບັນດາໂຮງຮຽນສາມັນ
ກິດຈະກໍາ 06: ລົງຕິດຕາມ, ປະເມີນ ການສອນຂອງຄູທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອຫາທາງຊ່ວຍເຫຼືອ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຈຸດປະສົງທີ 05: ເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນ ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ ICT ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ
ກິດຈະກໍາ 01: ອົບຮົມການນໍາໃຊ້ programs ຕ່າງໆ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນ
ກິດຈະກໍາ 02: ຈັດການບຳລຸງນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພາສາອັງກິດ ພື້ນຖານໃຫ້ນັກຮຽນໃໝ່
ກິດຈະກໍາ 03: ປະເມີນ ແລະ ຈັດການບຳລຸງພາສາອັງກິດໃຫ້ຄຳອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ
ຈຸດປະສົງທີ 06: ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຮັດການວິໄຈ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການວິໄຈອອກສູ່ສັງຄົມ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປ ເອກະສານປະກອບການສອນ ໃນທຸກສາຍຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ
ກິດຈະກໍາ 01: ສຸກຍູ້ຄູອາຈານແຕ່ລະສາຍຮຽນສ້າງເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນວິຊາທີ່ຕົນເອງສອນ
ກິດຈະກໍາ 02: ສຸກຍູ້ຄູອາຈານແຕ່ລະສາຍຮຽນເຮັດການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ ແລ້ວເຜີຍແຜ່ສູ່ສັງຄົມ
ກິດຈະກໍາ 03: ສຸກຍູ້ຄູອາຈານສາຍວິທະຍາສາດຄັ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດ
ກິດຈະກໍາ 03: ມີການກວດແກຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນອານຸມັດບົດວິໄຈ ແລະ ຮຽບຮຽງຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງທີ 07: ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ, 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ກິດຈະກໍາ 01: ຈັດໃຫ້ແຕ່ລະສາຍຮຽນມີການແຂ່ງກັນທາງດ້ານ ກິລາ ວັນນະຄະດີ
ກິດຈະກໍາ 02: ຈັດໃຫ້ແຕ່ລະຫ້ອງມີການອອກແຮງແຂ່ງຂັນກັນອອກແຮງງານໂດຍການ ເຮັດສວນຄົວ ແລະ ອະນາໄມຂອບເຂດຮັຜິດຊອບທີ່ຖືກມອບໝາຍ
ກິດຈະກໍາ 03: ຈັດໃຫ້ແຕ່ລະສາຍຮຽນມີການແຂ່ງກັນທາງດ້ານ ສະຕິປັນຍາ ໂດຍການແຂ່ງຂັນແຕ່ງກາບກອນ, ບົດເພັງ ແລະ ການຖາມຕອບວິທະຍາສາດຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງທີ 8: ເພື່ອສ້າງເຄືອຄ່າຍ, ສ້າງແນວຮ່ວມກັບບັນດາສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ກິດຈະກໍາ 01: ສ້າງເຄືອຄ່າຍ, ສ້າງແນວຮ່ວມ ກັບບັນດາສະຖາບັນສຶກສາຄູ
ກິດຈະກໍາ 02: ສ້າງເຄືອຄ່າຍ, ສ້າງແນວຮ່ວມ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາດສະພັດຊຽງຮາຍ
ກິດຈະກໍາ 03: ສ້າງເຄືອຄ່າຍ, ສ້າງແນວຮ່ວມ ກັບບັນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຂອງ ສສ. ຫວຽດນາມ
ກິດຈະກໍາ 04: ສ້າງເຄືອຄ່າຍ, ສ້າງແນວຮ່ວມ ກັບບັນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຂອງຈີນ

ສະຫະພັນກຳມະບານຮາກຖານ

Flower

ສະຖິຕິສະຫະພັນກຳມະບານຮາກຖານວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ ສົກຮຽນ 2018-2019


ລຳດັບ ລາຍການ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ພະນັກງານ-ຄູສອນ 138 57 81
2 ນັກສຶກສາ 516 302 256
ລວມທັງໝົດ 696 350 346

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ


Flower


ສະຖິຕິສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ ສົກຮຽນ 2018-2019


ລຳດັບ ລາຍການ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ພະນັກງານ-ຄູສອນ 00 00 00
2 ນັກສຶກສາ 00 00 00
ລວມທັງໝົດ 00 00 00

ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ

Flower


ສະຖິຕິຊາວໜຸ່ມຮາກຖານວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ ສົກຮຽນ 2018-2019


ລຳດັບ ລາຍການ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ພະນັກງານ-ຄູສອນ 56 35 21
2 ນັກສຶກສາ 589 315 274
ລວມທັງໝົດ 645 350 295