ບົດວິໄຈການລົບ-ການບວກ

ການຮຽນເຄົ້າຕຳລາ

ຈຸລັງ ແລະ ການແບ່ງຈຸລັງ

ສົມຜົນວົງມົນ

ພາສາລາວກ່ຽວກັບຊະນິດຂອງຄຳ

ການສອນກ່ຽວກັບພວກລ່າເມືອງຂື້ນຝຣັ່ງປົຄອງລາວ  1