ຊີວະວິທະຍາປະຊາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ2

ເຄັດລັບຊີວະວິທະຍາ

ລັກສະນະເດັ່ນປະຈຳຕະກຸນພຶດ1

ຈຸລະຊີບເບື້ອງຕົ້ນ

ຈຸລະຊີບວິທະຍາ

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດNext  1    2    3