ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ


A3 St.
ຫຼວງນ້ຳທາ, ບ. ໂພນໄຊສະຫວ່າງ

lntttccollege@gmail.com
Tel 086-312-201
Fax 086-312-201
web:luangnamtha-ttc.edu.la

Email Us


ເວັບໄຊ້ຕ່າງໆສະຖາບັນການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ