ສະຖາບັນການສືກສາຄູ ຄຸນນະພາບສູງ ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້
ກ້າວສູ່ການພັດທະນາ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນ

Tel & Fax:086 312 201

Contact Us

Welcome to Luangnamtha Teacher Training College

Address

ບ້ານ ໂພນໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

Email

luangnamtha2020@gmail.com

Phone&Fax

086 312 201