ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງວິທະຍາໄລ
Role And Function Of LNTTTC

ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຄູໂດຍມີເຂດບໍລິການ 3ແຂວງພາກເໜືອສຸດຂອງປະເທດຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເອງ ເຊິງໃນແຂວງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ມັນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າໃນປະຈຸບັນ ວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງນັກສຶກສາຄູທີ່ປະກອບດ້ວຍ 27 ຊົນເຜົ່າດ້ວຍກັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາກໍ່ຄືວຄ ຫຼວງນໍ້່າທາຍັງເປັນຈຸດຍຸດທະສາດອັນສຳຄັນຂອງແຂວງພາກເໜືອໃນການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ ທັງພາຍໃນ(ວຄ ດ້ວຍກັນ) ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດຈີນ, ມຽນມ້າ ແລະ ປະເທດໄທ.

ຂ່າວກິດຈະກຳ

ActivitiesNews

ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້E-Book

E-bookResources

Bank of soft file lesson

ບົດຮຽນອີເລັກໂທຣນິກ

Bank of research paper

ຄັງບົດວິໄຈ

Bnak of compiled academic document

ຄັງເອກະສານຮຽບຮຽງ

Bnak of teaching and
learning videos

ວິດີໂອການຮຽນ-ການສອນ

Bank of document translation

ຄັງເອກະສານແປ

Bank of examination

ຄັງຂໍ້ສອບ

ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ

DirectorCommittees

ສະຖາບັນຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ

ExternalInatatuteCooperation

ຂ່າວທັງໝົດ

AllNews