ບ້ານ ໂພນໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ,
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ປອ ຈັບວົງທະວີ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

Call: + 020 29644444

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ຄະນິດສາດ

ປະລີນຍາໂທ ຄະນິດສາດ

ປະລີນຍາເອກ ຄະນິດສາດ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ 45 ວັນ

ຕຳແໜງວິຊາການ ອາຈານ ຄະນິດສາດ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 1997-2000 ເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ເທດສະບານ

ປີ 2001 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ເອກະສານວິໄຈ

ເອກະສານຮຽບຮຽງ

  1. ເອກະສານທີ່ຮຽບຮຽງ
  2. ເອກະສານທີ່ແປ
  3. ເອກະສານທີ່ວິໄຈ

ຄະຕິເຕືອນໃຈ

ກະລຸນາໃຫ້ຖືກທີ ທຳດີໃຫ້ຖືກຄົນ

ສິ່ງທີຕາເຫັນ ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າກັບວິທີການມອງ

ປື້ມບຳລຸງຄະນິດສາດປະຖົມເຫຼັ້ມ I - V

ເອກະສານປະກອບການສອນ
ປໍ1-5

ເອກະສານປະກອບການສອນ
ແຄນຄູລັດເຫຼັ້ມ1-5

ເອກະສານປະກອບການສອນ
ແຄນຄູລັດເຫຼັ້ມ2-2