ລະບົບການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການ ວັດຜົນ - ປະເມີນຜົນ


 

ລຳດັບ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ເບີໂທ
Email
ໝາຍເຫດ
1
ປທ ທຽມພະຈັນ ທະນຸງສິງ
020 55710531

thiem.ptit@gmail.com

2
ປຕ ບຸນແສງ ເສົາຄຳແກ້ວ
020 22998036
ກຳລັງສືກສາ ປທ ທີ ປະເທດໄທ
3
ປຕ ທະນູ  
4
ປຕ ຄິດບຸນສະແຫວງ 020 99503369 bounsaveng2015@gmail.com  
5
ປຕ ສຸທີນ ອີນມະນີ 020 22392049 ກຳລັງສືກສາ ປທ ທີ ສປປຈີນ
6
ປຕ ແອເລັງ ວິໄຊສຸວັນ 020 58379938  
7
ປຕ ບຸນເພັດ ແກ້ວຈັນຕານ 020 28904661  
8
ປຕ ກ້ອຍຮ່າງ ແຊ່ລີ 020 56720340 ກຳລັງສືກສາ ປທ ທີ ສປປຈີນ

ເວັບໄຊ້ຕ່າງໆສະຖາບັນການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ