ສະຖາບັນການສືກສາຄູ ຄຸນນະພາບສູງ ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້
ກ້າວສູ່ການພັດທະນາ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນ

Tel & Fax:086 312 201

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາຕັ້ງຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ, ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຄູໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ. ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1968 ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີ່ລະອິດລະອ້ຽວເປັນ ເວລາເກືອບ 10 ປີ.ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຢູ່ 4 ໄລຍະດັ່ງນິ້: 1. ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 1968 -1969.ເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນຫຼັງທຳອິດຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂສ້ວຽງ( ປັດຈຸບັນແມ່ນບ້ານວຽງເໜືອ ) ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ຜູ້ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ຫຸມພັນ ແລະ ທ່ານ ຄຳສົນສີປະເສີດ. ການຮັບນັກຮຽນແມ່ນໄດ້ລະດົມຊາວໝຸ່ມບັນດາເຜົ່າເຂົ້າມາຮຽນເປັນຊຸດໂດຍແມ່ນລູກຫຼານປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານເຊັ່ນ: ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ຮູ້ໜັງສືຈັກໂຕ,ຈຳນວນໜຶ່ງພໍຮູ້ອ່ານອອກຂຽນໄດ້,ການຮຽນແມ່ນໃຊ້ເວລາ 3 ປີ . ຫຼັກສູດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ດ້ານການເມືອງ,ແນວຄິດ,ຄວາມຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈຮັບໃຊ້ຊາດ,ຮັບໃຊ້ ປະຊາຊົນ, ຄຽດແຄ້ນສັດຕູ, ດ້ານຄວາຮູ້, ດ້ານວິຊາຄູແລະ ວິຊາການທະຫານເຂົ້າຕື່ມ. ຫຼັກສູດທັງໝົດແມ່ນຂອງສູນກາງແນວລາວຮັກ ຊາດ, ຕໍ່ມາແມ່ນ ທ່ານ ສິງຄຳ ພັນທະວົງ ເປັນຜູ່ອຳນວຍການໄລຍະນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບເອົານັກຮຽນ ປ2 ປ3 ແລະ ປ4 ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈ ຢາກເປັນຄູມາຮຽນໃນສົກຮຽນ 1975-1976. ໃນເວລານັ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມີສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນ 2 ແຫ່ງຄື: ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ມາຮອດສົກຮຽນ1978-1979 ໂຮງຮຽນ ສ້າງຄູຫ້ວຍຊາຍ ຊຸດທີ 6 ໄດ້ຍຸບແລ້ວມາເຂົ້າກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາ 2.ສົກຮຽນ 19811982ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໂດຍຮັບເອົານັກຮຽນຈົບປະຖົມ, ຄູເກົ່າມາຮຽນ. ເປັນສ້າງຄູຊັ້ນກາງຊຸດທຳອິດແມ່ນໄດ້ຮັບເອົານັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນມາຮຽນ, ມີນັກຮຽນລວມທັງໝົດ 32 ຄົນ, ສາຍ ສັງຄົມ 14 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ສາຍທຳມະຊາດລວມ 18 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ສົກຮຽນ1982-1983ໄດ້ສ້າງຄູອະນຸບານລະບົບ 2 ປີຕື່ມອີກ.ເວລານັ້ນຜູ່ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ບົວເຄນ. ສົກຮຽນ 1984-1985ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ສ້າງເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ9 ຜູ່ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ພູໄຊຄຳຄຸນສີລິເຮຶອງໄດ້ຮັບນັກສຶກສາທີ່ມາ ຈາກ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.ເວລານັ້ນໂຮງຮຽນສ້າງຄູທົ່ວປະເທດມີ 13 ແຫ່ງ. ສົກຮຽນ 1993-1994 ໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ9 ໄດ້ຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ຄ້າຍເກົ່າຂອງກອງພົນທີ 3 .ອີງຕາມແຜນຍຸດ ທະສາດການສ້າງຄູຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ກໍຄືກົມສ້າງຄູໄດ້ປະຕິຮູບສ້າງຄູຄື ໄດ້ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງຄູທົ່ວປະເທດ 13 ແຫ່ງມາເປັນ 8ແຫ່ງ. ະເພາະພາກເໜືອໄດ້ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ 1 ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງ ຄູເລກ13 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມາໂຮມ ເຂົ້າກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ 9 ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແລ້ວປ່ຽນຊື່ ເປັນ" ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາ " ນັບແຕ່ນັ້ນມາໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ມີການປັບປຸງໄປແຕ່ລະໄລຍະມີພາລະບົດບາດ ຕົ້ນຕໍ່ຄືການກໍສ້າງຄູລະບົບຊັ້ນກາງໃຫ້ແກ່ແຂວງພາກເໜືອຄື: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຄູປະຖົມໃຫ້ 4 ແຂວງໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນສັງຄົມນັ້ນໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ສ້າງຄູຊັ້ນສູງນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2005-2006 ເປັນຕົ້ນມາ. 4. ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຍົກຖານະເປັນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາສົກຮຽນ 2009-2010 ວັນທີ 2/06/2010 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ມີເນື້ອທີທັງໝົດ 11 ເຮັກຕາ. ວິທະຍາໄລຄູຫລວງນ້ຳທາໃນປັດຈຸບັນ: ຈຸດມຸ້ງໝາຍການສ້າງຄູສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນຄູມີແນວຄິດຫຼັກໝັ້ນການເມືອງດີ, ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ, ຮູ້ເສຍສະຫຼະ, ນັບຖືລະບຽບວິໄນ ແລະ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ. ຮູ້ຈັກແລະອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາກາ,ມີຄວາມສາມາດສິດສອນຊັ້ນອະນຸບານ,ຊັ້ນປະຖົມ(ຄູປະຖົມ) ແລະຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ (ຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ) ໃຫ້ໄດ້ທຸກວິຊາທີ່ມີຢູ່ໃນຫລັກສູດ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຊົນເຜົ່າຮູ້ຈັກຮັກອາຊີບແພງເດັກເພື່ອຕອບສະໜອງຄູເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ພຽງພໍ, ມີຈັນຍາບັນທີ່ດີ ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມທົ່ວໄປ. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນຄູມີຄວາມສຳນຶກຮູ້ຈັກສະພາບແວດລ້ອມ, ຮູ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ທີ່ຕົນອາໄສ. ປັບປຸງສະຖານະພາບການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນສະຖາບັນ, ສົມທົບກັບສຶກສາແຂວງເພື່ອບຳລຸງຄູປະຖົມ, ຄູປະຈຳການເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃໜ່ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເຊັ່ນ: ວິທີສອນເທັກໂນໂລຊີ, ຄອມພີວເຕີແລະ ວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆອິກດ້ວຍ. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບສັງຄົມ ແລະ ເປັນການຍົກຖານະບົດບາດໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນນິ້ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວປະຕິບັດຂໍ້ແຂງຂັນ 4 ສ ຄື: ສ ສະອາດ, ສ ສະຫງົບ, ສ ສີຂຽວ, ສ ສາມັກຄີ