ປທ ອຳພັນ ປະເສີດສັກ

ຮັກສາການຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິໄຈພາກປະຕິບັດ

ເບີໂທ:22392282

Email:paserdsack@gmail.com

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ພາສາອັງກິດ

ປະລີນຍາໂທ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາອົງກອນ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ ຂັ້ນຕົ້ນ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຄູສອນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2010 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ