ປທ ບົວສອນ ແສງມະນີ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ

ເບີໂທ:22391795

Email:bussonesengmany@gmail.com

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ປະລີນຍາໂທ ບໍລິຫານການສຶກສາ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ ຂັ້ນຕົ້ນ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຄູສອນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2000-ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ