ປທ ຫຼ້າແສງແກ້ວ ພັນລະພາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

ເບີໂທ:

Email:

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ປະລີນຍາໂທ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ ຂັ້ນຕົ້ນ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຄູສອນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2008 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ