ປຕ ນ້ອຍແສງແກ້ວ ໄຊຍະຈັກ

ອາຈານສອນ

ເບີໂທ:

Email:

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ຄູການເມືອງ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ ຂັ້ນສູງ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2012 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ