ປຕ ສອນພັນ ລໍວັນນາ

ອາຈານສອນ

ເບີໂທ:

Email:

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ຄູຄະນິດສາດ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຄູສອນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2012 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ