ປຕ ສຸພັນ ແສນສົມພອນ

ອາຈານສອນ

ເບີໂທ:99399902

Email:souphan@yahoo.com

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ຄູຄະນິດສາດ

ທິດສະດີ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2012 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ