ປທ ສີຄານ ເດດລໍວົງ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

ເບີໂທ:02028909093

02028909093

Email:sykhan@gmail.com

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ຊີວະສາດ

ປະລີນຍາໂທ ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ 45 ວັນ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2001 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ