ປທ ສີພອນ ພົມມະທັນ

ຮອງຫົວໜ້າໝ່ວຍງານວິໄຈພາກປະຕິບັດ

ເບີໂທ:02055267899

Email:phone551@hotmail.com

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາໂທ ສຶກສາສາດ (ວິໄຈ)

ທິດສະດີການເມືອງ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຄູສອນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2012 - ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ