ປທ ທອງໃບ ສີວິໄລ

ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ

ເບີໂທ:

Email:

ວຸດທິການສືກສາ

ປະລີນຍາຕີ ຄູຟິຊິກສາດ

ປະລີນຍາໂທ ພາສາສາດຄອມພິວເຕີການປະຍຸກ

ຜ່ານທິດສະດີການເມືອງ

ຕຳແໜງວິຊາການ ຄູສອນ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ປີ 2007-ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນ້ຳທາ

ຜົນງານການວິໄຈ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປເອກະສານຕ່າງປະທດ